Marketing avg 09, 2018 - 1264 Views

Prijem 19 državnih službenika Banja Luka, Doboj, Derventa, Prijedor, Mrkonjić Grad, Zvornik Featured

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

I – 1. Ministarstvo unutrašnjih poslova

1.1. Viši stručni saradnik za policijski orkestar-koordinator

Služba ministra 1 izvršilac

1.2. Stručni saradnik za obradu prekršaja, Policijska stanica za

obradu prekršaja, Jedinica policije za bezbjednost saobraćaja,

Uprava policije 1 izvršilac

1.3. Stručni saradnik za administrativne poslove,

Uprava za policijsku podršku 1 izvršilac

1.4. Viši stručni saradnik-glavni inženjer za aplikativna rješenja,

Odjeljenje za razvoj informacionih sistema, Uprava za

informaciono komunikacione tehnologije 1 izvršilac

1.5. Viši stručni saradnik za javne nabavke, Odjeljenje za javne

nabavke i poslove investicionog i tekućeg održavanja,

Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove 1 izvršilac

1.6. Stručni saradnik za poslove putnih isprava, Grupa za poslove

putnih isprava, Odsjek za izdavanje ličnih dokumenata,

Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove,

Policijska stanica Banja Luka 1 izvršilac

1.7. Rukovodilac Odsjeka, Odsjek za upravno pravne poslove,

PS Prnjavor, Policijska uprava Banja Luka 1 izvršilac

1.8. Viši stručni saradnik-administrator IK sistema, Odjeljenje

za informaciono komunikacione tehnologije Policijska uprava Doboj 1 izvršilac

1.9. Stručni saradnik za poslove pisarnice i arhive, Odsjek za

upravne poslove, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove

Policijska uprava Doboj 1 izvršilac

1.10. Stručni saradnik za poslove pisarnice i arhive-koordinator,

Odsjek za upravne poslove, Odjeljenje za pravne i kadrovske poslove,

Policijska uprava Doboj 1 izvršilac

1.11. Stručni saradnik za poslove prebivališta, boravišta, ličnih karata

i JMB, Odsjek za upravno pravne poslove, PS Derventa,

Policijska uprava Doboj 1 izvršilac

1.12. Stručni saradnik za poslove registracije vozila i vozačke dozvole,

Grupa za upravno pravne poslove, PS Stanari, Policijska uprava Doboj 1 izvršilac

1.13. Stručni saradnik za poslove pisarnice i arhive, Grupa za

upravno pravne poslove, PS Stanari, Policijska uprava Doboj 1 izvršilac

1.14. Rukovodilac Odsjeka, Odsjek za upravno pravne poslove,

PS Gacko, Policijska uprava Trebinje 1 izvršilac

1.15. Stručni saradnik za poslove oružja, Odsjek za upravno pravne

poslove, PS Novi Grad, Policijska uprava Prijedor 1 izvršilac

1.16. Stručni saradnik za poslove pisarnice i arhive, Grupa za

upravno pravne poslove, PS Oštra Luka,

Policijska uprava Prijedor 1 izvršilac

1.17. Viši stručni saradnik-inženjer za podršku aplikativnih rješenja,

Odjeljenje za informaciono komunikacione tehnologije,

Policijska uprava Zvornik 1 izvršilac

1.18. Stručni saradnik za poslove oružja, SOP Skelani, PS Srebrenica,

Policijska uprava Zvornik 1 izvršilac

1.19. Stručni saradnik-tehničar za održavanje IK sistema,

Policijska uprava Mrkonjić Grad 1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Koordinira i rukovodi radom Policijskog orkestra, osmišljava prikladan program koji Policijski orkestar izvodi u raznim prilikama, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama priprema plan angažovanja Policijskog orkestra, vodi evidencije u vezi sa radom i aktivnostima Policijskog orkestra i članovima Policijskog orkestra, stara se o blagovremenom izvršavanju poslova Policijskog orkestra. Obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Vrši preuzimanje, pregled i obradu fotografija prekršaja evidentiranih stacionarnim radarskim sistemima, vodi propisane evidencije, sačinjava službena pismena i akte, zaprima akte pravnih i fizičkih lica kojim odgovaraju na dostavljena obavještenja o počinjenom prekršaju, priprema pismena i podatke za izdavanje prekršajnih naloga i podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Prima i zavodi, raspoređuje i arhivira povjerljive, strogo povjerljive i druge materijale, prikuplja, sređuje, vodi određene evidencije, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Nosilac je složenih poslova u oblasti projektovanja, razvoja i implementacije aplikacija i baza podataka u okviru informacionog sistema Ministarstva, kao i servisa za razmjenu podataka. Učestvuje u izradi i verifikovanju projektne i tehničke dokumentacije. Predlaže rješenja za metodologiju projektovanja i upotrebu softvera za razvoj. Radi na sprovođenju definisanih mehanizama zaštite aplikacija i baza podataka. Sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva radi analize postojećih poslovnih procesa i definisanja ciljeva koji se želi ostvariti u informacionim sistemima. Prati i analizira funkcionisanje IS u eksploataciji i daje prijedloge za poboljšanje određenih projektnih rješenja i utvrđuje postupke za otklanjanje grešaka. Prati trendove razvoja IT, predlaže i neposredno učestvuje u uvođenju novih softverskih rješenja za razvoj. Vrši edukaciju zaposlenih kroz odgovarajuće obuke i seminare. Kreira i ažurira tehničku dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen. Sačinjava dnevne izvještaje o radu i dostavlja neposrednom rukovodiocu. Vrši edukaciju zaposlenih kroz odgovarajuće obuke i seminare. Aktivno učestvuje u najsloženijim poslovima iz rada Odjeljenja, obavlja i druge poslove vezane za izvršenje obaveza koje mu odredi nadležni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Neposredno obavlja poslove javnih nabavki, priprema, organizuje i provodi procedure nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, prati realizaciju ugovora, brine se o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, pregleda, obavlja sve druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Sprovodi upravni postupak i primjenjuje Zakon o putnim ispravama, zaprima zahtjeve za izdavanje putnih isprava, pruža pravnu pomoć građanima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava i izvršavanjem obaveza iz ove oblasti, vodi propisane evidencije iz ove oblasti, obrađuje statističke i druge izvještaje, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za blagovremeno i zakonito izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.

Preduzima, odnosno predlaže preduzimanje mjera za rješavanje pitanja iz djelokruga odjeljenja-odsjeka-grupe, sprovodi upravni postupak u prvom stepenu u oblasti upravnih unutrašnjih poslova u slučaju kada je za rješavanje upravnih stvari iz ove oblasti potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak, kontroliše potpunost i zakonitost dostavljenih zahtjeva, kontroliše sve operacije kod izdavanja ličnih dokumenata, pruža pravnu pomoć građanima u ostvarivanju njihovih prava i izvršavanja obaveza u upravnom postupku, preduzima preventivne mjere u skladu sa zakonom na sprečavanju zloupotrebe ličnih dokumenata, ostvaruje uvid i usmjerava rad odjeljenja-odsjeka-grupe, prema potrebi učestvuje u provjeri navoda predstvki građana koja se odnose na postupanje i rad radnika koji vrše upravne unutrašnje poslove u PS, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za stanje u ovoj oblasti na području PS.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.

Odgovara za funkcionisanje sistema i IK infrastrukture u PU i PS; aktivno učestvuje u projektovanju i administriranju IK infrastrukture; odgovoran je za instalaciju, konfigurisanje i administraciju mrežnih uređaja na području PU; instalira, održava i administrira anti-virusni server i koordinira ažuriranje anti-virusnog softvera na računarima na području PU; učestvuje u implementiranju planova bezbjednostina nivou PU na osnovu naloga koje dostavi Uprava za IKT, načelniku Odjeljenja prijavljuje incidente koji se odnose na bezbjednost IS; odgovara za kvalitet, tačnost i bezbjednost podataka; ažurira bazu podataka mrežne i računarske opreme na nivou PU; vodi računa o projektnoj i tehničkoj dokumentaciji o stanju IK infrastrukture na nivou PU; učestvuje u izradi i realizaciji programa razvoja i modernizacije funkcionalnih IK sistema. Prati snabdijevanje rezervnim dijelovima; pregleda i analizira izvještaje o radu sistema; vrši preventivno održavanje i testiranje instalirane mrežne i računarske opreme na nivou Ministarstva u cilju kontrole, otkrivanja eventualnih grešaka, radi na pronalaženju uzroka složenijih kvarova i njihovom otklanjanju; daje stručna uputstva i objašnjenja tehničarima i pomaže im neposredno u vezi sa izvršavanjem postavljenih zadataka; učestvuje u izradi i realizaciji projekata instalacija slabe struje. Kreira i ažurira tehničku dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen. Sačinjava dnevne izvještaje o radu i dostavlja neposrednom rukovodiocu. Obavlja i druge poslove vezane za izvršenje obaveza koje mu odredi nadležni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.9.

Otvara, pregleda i signira prispjelu poštu u skladu sa propisima i stara se o primjeni Uredbe o kancelarijskom poslovanju i uputstvima o sporovođenju Uredbe, stara se o rukovanju i čuvanju spisa i drugih akata koji su zaprimljeni u pisarnici PU-stanice, vrši dostavu, otpremu i ažurnost pošte i sređivanje arhivske građe, vrši ostale poslove i zadatke iz djelokruga pisarnice, stara se o rokovima za sve akte organizacionih jedinica koje upućuje izvršiocima radi rješavanja, vodi predmete iz dostavne knjige i evidentira ih u posebne knjige za otpremu, razvodi predmete, prima poštu i razvrstava je po adresama primaoca, zavodi u dostavne knjige i otprema poštu u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju i o tome vodi evidenciju, sređuje arhivsku građu u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi, izdvaja po zahtjevu obrađivača arhivirane predmete, stara se o arhivi, predlaže njeno uništenje i pravi specifikaciju predmeta uz odobrenje i saglasnost neposrednog rukovodioca, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.10.

Otvara, pregleda i signira prispjelu poštu u skladu sa propisima i stara se o primjeni Uredbe o kancelarijskom poslovanju i uputstvima o sporovođenju Uredbe, stara se o koordiniranju, rukovanju i čuvanju spisa i drugih akata koji su zaprimljeni u pisarnici PU/stanici, vrši dostavu, otpremu i ažurnost pošte i sređivanje arhivske građe, vrši ostale poslove i zadatke iz djelokruga pisarnice, stara se o rokovima za sve akte organizacionih jedinica koje upućuje izvršiocima radi rješavanja, vodi predmete iz dostavne knjige i evidentira ih u posebne knjige za otpremu, razvodi predmete, prima poštu i razvrstava je po adresama primaoca, zavodi u dostavne knjige i otprema poštu u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju i o tome vodi evidenciju, sređuje arhivsku građu u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi, izdvaja po zahtjevu obrađivača arhivirane predmete, stara se o arhivi, predlaže njeno uništenje i pravi specifikaciju predmeta uz odobrenje i saglasnost neposrednog rukovodioca, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.11.

Sprovodi upravni postupak u vezi Zakona o prebivalištu i boravištu građana, Zakona o ličnoj karti i Zakona o JMB u slučaju kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, sprovodi postupak izdavanja ličnih karata, vrši određivanje i evidentiranje jedinstvenog matičnog broja, vodi propisane evidencije iz ove oblasti i izdaje potvrde i uvjerenja iz ovih evidencija, obrađuje statističke i druge izvještaje, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.12.

Sprovodi upravni postupak u vezi propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima kada se rješavanje tih upravnih stvari vrši na osnovu podataka iz službenih evidencija, a naročito: vrši registraciju motornih vozila, izdavanje potvrda o vlasništvu i drugih propisanih potvrda o registraciji i izdavanje registarskih tablica, izdaje uvjerenja iz službenih evidencije o vozilima, sprovodi postupak izdavanja vozačkih dozvola, izvršava mjere bezbjednosti i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, vodi propisane evidencije iz ove oblasti i izdaje potvrde i uvjerenja iz tih evidencija, obrađuje statističke i druge izvještaje i vrši druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.13.

Otvara, pregleda i signira prispjelu poštu u skladu sa propisima i stara se o primjeni Uredbe o kancelarijskom poslovanju i uputstvima o sporovođenju Uredbe, stara se o rukovanju i čuvanju spisa i drugih akata koji su zaprimljeni u pisarnici PU-stanice, vrši dostavu, otpremu i ažurnost pošte i sređivanje arhivske građe, vrši ostale poslove i zadatke iz djelokruga pisarnice, stara se o rokovima za sve akte organizacionih jedinica koje upućuje izvršiocima radi rješavanja, vodi predmete iz dostavne knjige i evidentira ih u posebne knjige za otpremu, razvodi predmete, prima poštu i razvrstava je po adresama primaoca, zavodi u dostavne knjige i otprema poštu u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju i o tome vodi evidenciju, sređuje arhivsku građu u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi, izdvaja po zahtjevu obrađivača arhivirane predmete, stara se o arhivi, predlaže njeno uništenje i pravi specifikaciju predmeta uz odobrenje i saglasnost neposrednog rukovodioca, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.14.

Preduzima, odnosno predlaže preduzimanje mjera za rješavanje pitanja iz djelokruga odjeljenja-odsjeka-grupe, sprovodi upravni postupak u prvom stepenu u oblasti upravnih unutrašnjih poslova u slučaju kada je za rješavanje upravnih stvari iz ove oblasti potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak, kontroliše potpunost i zakonitost dostavljenih zahtjeva, kontroliše sve operacije kod izdavanja ličnih dokumenata, pruža pravnu pomoć građanima u ostvarivanju njihovih prava i izvršavanja obaveza u upravnom postupku, preduzima preventivne mjere u skladu sa zakonom na sprečavanju zloupotrebe ličnih dokumenata, ostvaruje uvid i usmjerava rad odjeljenja-odsjeka-grupe, prema potrebi učestvuje u provjeri navoda predstvki građana koja se odnose na postupanje i rad radnika koji vrše upravne unutrašnje poslove u PS, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za stanje u ovoj oblasti na području PS.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.15.

Sprovodi upravni postupak u vezi oružja i municije, izdaje oružni list, odobrenje za držanje oružja, odobrenje za nabavku, dozvolu za nošenje, pruža pravnu pomoć građanima u vezi ostvarivanja njihovih prava i izvršavanja obaveza iz ove oblasti, zaprima zahtjeve za rješavanje upravnih stvari iz ove oblasti i dostavlja ih PU, a za koje je potrebno sprovoditi posebni ispitni postupak, priprema analitičke, informativne i druge materijale u okviru utvrđene metodologije, vodi propisane evidencije iz ove oblasti, stara se o raspolaganju sa oduzetim oružjem, priprema postupak prodaje oružja putem javnog nadmetanja, organizuje pregled oružja, obrađuje statističke i druge izvještaje, vrši poslove u vezi prometa i kretanja oružja i municije, vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za blagovremeno i zakonito izvršavanje poslova i zadataka.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.16.

Otvara, pregleda i signira prispjelu poštu u skladu sa propisima i stara se o primjeni Uredbe o kancelarijskom poslovanju i uputstvima o sporovođenju Uredbe, stara se o rukovanju i čuvanju spisa i drugih akata koji su zaprimljeni u pisarnici PU-stanice, vrši dostavu, otpremu i ažurnost pošte i sređivanje arhivske građe, vrši ostale poslove i zadatke iz djelokruga pisarnice, stara se o rokovima za sve akte organizacionih jedinica koje upućuje izvršiocima radi rješavanja, vodi predmete iz dostavne knjige i evidentira ih u posebne knjige za otpremu, razvodi predmete, prima poštu i razvrstava je po adresama primaoca, zavodi u dostavne knjige i otprema poštu u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju i o tome vodi evidenciju, sređuje arhivsku građu u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi, izdvaja po zahtjevu obrađivača arhivirane predmete, stara se o arhivi, predlaže njeno uništenje i pravi specifikaciju predmeta uz odobrenje i saglasnost neposrednog rukovodioca, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.17.

Osigurava, prati i koordinira kontinuiran rad aplikacija i pruža neophodne informacije o radu aplikacija korisnicima u PU i PS za koje je zadužen. Pruža neposrednu podršku korisnicima na terenu, kreira korisničke naloge u skladu sa definisanim procedurama, obučava korisnike za rad sa novim aplikacijama, pomaže pri otklanjanju problema i zastoja u funkcionisanju aplikacija. Prikuplja i sistematizuje prijedloge od korisnika sistema, sa ciljem poboljšanja funkcionalnosti sistema. Osigurava poštivanje bezbjednosnih standarda IS, integriteta baza podataka, uključujući dokumentaciju. Po potrebi je angažovan na razvoju aplikativnih rješenja u okviru razvojnog tima, učestvuje u izradi korisničkih uputstava i tehničke dokumentacije. Vrši edukaciju zaposlenih kroz odgovarajuće obuke. Kreira i ažurira dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen. Sačinjava dnevne izvještaje o radu i dostavlja neposrednom rukovodiocu. Obavlja i druge poslove vezane za izvršenje obaveza koje mu odredi nadležni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.18.

U upravnom postupku u vezi sa oružjem i municijom vrši potrebne provjere kroz službene evidencije koje su od značaja za odlučivanje u tim predmetima, na odgovarajući način evidentira utvrđeno stanje, radi i ažurira evidenciju izdatih oružnih listova, vodi zapisnike na sastancima komisija za rješavanje po zahtjevima za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja i municije, vodi i druge evidencije iz ove oblasti, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.19.

Radi na poslovima održavanja svih vrsta telefonskih uređaja, instalacija i prateće opreme, izrađuje skice i šeme za montažu, vrši montažu uređaja i vodi evidenciju o tome, definiše i otklanja manje kvarove na računarskoj i mrežnoj opremi, sistemima video-nadzora i drugim tehničkim sistemima namijenjenim za zaštitu objekata, po potrebi konsultuje nadležnog administratora, postavlja kanalice, utičnice i kablove za računarsku mrežu, vrši krimpovanje i ispitivanje ispravnosti kablova, stara se o ispravnosti računara i računarske opreme; vodi evidenciju o opremi primljenoj na servis u odsjek i opremi upućenoj na servis isporučiocu, u redovno radno vrijeme pruža Tehničku podršku 24/7 (Help Desk) korisnicima IK sistema Ministarstva na području PU, učestvuje u održavanju radio-relejnog telekomunikacionog sistema za prenos podataka, govora i slike i sistemima video-nadzora, stara se o rezervnim dijelovima i potrošnom materijalu; kontroliše radni ambijent u kome funkcioniše oprema, kreira i ažurira tehničku dokumentaciju o resursima i procesima za koje je zadužen. Sačinjava dnevne izvještaje o radu i dostavlja neposrednom rukovodiocu. Obavlja i druge poslove vezane za izvršenje obaveza koje mu odredi nadležni rukovodilac.

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
da je stariji od osamnaest (18) godina;
da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VSS; akademija umjestnosti-muzički smjer, muzička akademija; najmanje godinu dana radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Srednja stručna sprema IV stepena; poznavanje rada na računaru; šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.3.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera; najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.4.

Visoka stručna sprema; tehnički fakultet-informatika, elektrotehnika, elektronika, mašinstvo, elektrotehnički fakultet, FON-informatičkog smjera, PMF-smjer informatika ili matematika, fakultet poslovne informatike ili informacionih tehnologija; poznavanje engleskog jezika; položen stručni ispit i najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.5.

Visoka stručna sprema; fakultet ekonomskog ili pravnog smjera; položen stručni ispit; najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.6.

Viša stručna sprema društvenog smjera; poznavanje rada na računaru; položen stručni ispit i najmanje devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.7.

Visoka stručna sprema; pravni fakultet, visoka škola unutrašnjih poslova; dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.8.

Visoka stručna sprema; elektrotehniki fakultet, tehnički fakultet-informatika, elektrotehnika, elektronika, mašinstvo, telekomunikacije, FON-informatičkog smjera, PMF-smjer informatika, fakulteti poslovne informatike ili inforaacionih tehnologija; poznavanje engleskog jezika; položen stručni ispit i najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.9.

Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera; poznavanje rada na računaru; položen stručni ispit i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.10.

Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera; poznavanje rada na računaru; položen stručni ispit i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.11.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera; poznavanje rada na računaru; položen stručni ispit i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.12.

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera; poznavanje rada na računaru; položen stručni ispit i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.13.

Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera; poznavanje rada na računaru; položen stručni ispit i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.14.

Visoka stručna sprema; pravni fakultet, visoka škola unutrašnjih poslova; dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.15.

Viša stručna sprema društvenog smjera; poznavanje rada na računaru; položen stručni ispit i najmanje devet mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.16.

Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera; poznavanje rada na računaru; položen stručni ispit i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.17.

Visoka stručna sprema; elektrotehnički fakultet, tehnički fakultet-informatika, elektrotehnika, elektronika, mašinstvo, saobraćaj, FON-informatičkog smjera, PMF-smjer informatika ili matematika, fakultet poslovne informatike ili informacionih tehnologija, fakulteti ekonomskog usmjerenja; poznavanje engleskog jezika; položen stručni ispit i najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.18.

Srednja stručna sprema (IV stepen) društvenog ili tehničkog smjera; poznavanje rada na računaru; položen stručni ispit i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.19.

Srednja stručna sprema tehničkog smjera ili srednja stručna sprema uz posjedovanje odgovarajućih specijalističkih setifikata; položen stručni ispit i najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 5/17);

b) diplome o završenoj srednjoj školi za radna mjesta označena pod brojem: 1.2.; 1.3.; 1.9.; 1.10.; 1.11.; 1.12.; 1.13.; 1.16.; 1.18. i 1.19.;

v) diplome o završenoj višoj stručnoj spremi za radna mjesta označena pod brojem: 1.6. i 1.15.

g) uvjerenja o položenom stručnom ispitu;

d) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

đ) dokaza o poznavanju engleskog jezika za radna mjesta označena pod brojem 1.4.; 1.8. i 1.17.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

– diplome o završenoj školskoj spremi;

– diplome o završenoj srednjoj školi za radna mjesta označena pod brojem: 1.2.; 1.3.; 1.9.; 1.10.; 1.11.; 1.12.; 1.13.; 1.16.; 1.18. i 1.19.;

– diplome o završenoj višoj stručnoj spremi za radna mjesta označena pod brojem: 1.6. i 1.15.;

– uvjerenja o položenom stručnom ispitu;

– uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

– uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

– uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

– dokaza o poznavanju engleskog jezika za radna mjesta označena pod brojem: 1.4.; 1.8. i 1.17.

.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

Tagged under

Related items

Izdvajamo

Kontakt Info

  • Zadovoljstvo nam je odgovoriti na vaš upit kako bismo ostvarili saradnju. Za sada smo dostupni u BiH i Srbiji.
  • + 387 65 643 603 (Doboj, BiH)
  • + 381 69 625 167 (Novi Sad, Srbija)
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Top