Marketing maj 11, 2018 - 1147 Views

Oglas za posao - Konkurs za izbor nastavnika/saradnika Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Konkurs za izbor nastavnika/saradnika Univerziteta u Istočnom Sarajevu


Oblast: Obrazovanje 
Rad na: Neodređeno vrijeme 
Regija: Istočno Sarajevo 
Otvoreno do: 23.05.2018. 
Broj izvršilaca: 37

OPIS RADNOG MJESTA
Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča
1.Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Medicinska hemija....................1 izvršilac
Adresa: Studentska 5, 73 300 Foča,
Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Brčko
1.Za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Menadžment...........1 izvršilac
Adresa: Studentska br. 11, 76100 Brčko
Organizaciona jedinica: Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje
1.Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Hidrotermika i termoenergetika........................1 izvršilac
Adresa: Stepe Stepanovića bb, 89101 Trebinje,
Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina
1.Za izbor u zvanje nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Društvena geografija..................................1 izvršilac
Adresa: Semberskih ratara bb, 76300 Bijeljina,
Organizaciona jedinica: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo
1.Za izbor u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Neorganska i nuklearna hemija................................1 izvršilac
2.Za izbor u zvanju višeg asistenta za užu naučnu oblast Nauka o zemljištu.................................1 izvršilac
Adresa: Vuka Karadžića 30, 71126 Lukavica,  Istočno Sarajevo
Organizaciona jedinica: Pravni fakultet Pale
1.Za izbor nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Specifični jezici (Anglistika-Engleski jezik)............1 izvršilac
Adresa: Alekse Šantića 3,  71420 Pale,
Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Pale
1.Za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Marketing............1 izvršilac
2.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu Teorijska ekonomija................1 izvršilac
3.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu Preduzetnička ekonomija……...........................1 izvršilac
Adresa: Alekse Šantića 3,  71420 Pale,
Organizaciona jedinica: Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
1.Za izbor u zvanje  vanrednog profesora za užu naučnu oblast Mašinske konstrukcije..............................1 izvršilac
Adresa: Vuka Karadžića 30, 71126 Lukavica,  Istočno Sarajevo
Organizaciona jedinica: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

1.Za izbor u zvanje  višeg asistenta  za uže naučne oblasti Automatika i robotika i Elektronika  i  elektronski sistemi ..............1 izvršilac
Adresa: Vuka Karadžića 30, 71126 Lukavica, Istočno Sarajevo
Raspisuje se Konkurs za izbor saradnika Univerziteta u Istočnom Sarajevu kako slijedi:
Organizaciona jedinica: Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje
1.Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Hidrotermika i termoenergetika.........................1 izvršilac
Adresa: Stepe Stepanovića bb, 89101 Trebinje,
Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča

1.Izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Fiziologija.......................2 izvršioca
2.Izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Opšta pedagogija................1 izvršilac
3.Izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina.................................1 izvršilac
4.Izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Humana genetika...................1 izvršilac
5.Izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Anatomije i morfologija..........1 izvršilac
6.Izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Porodična medicina..................1 izvršilac
Adresa: Studentska 5, 73 300 Foča,
Organizaciona jedinica: Tehnološki fakultet Zvornik
1.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Zoologija.........1 izvršilac
Adresa: Karakaj 34a,  75400 Zvornik
Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale
1.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Komparativna politika...........................1 izvršilac
2.Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Teorija književnosti....................................1 izvršilac
3.Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Specifični književnosti (anglistika).................................................................................................................1 izvršilac
4.Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Posebne sociologije.........................................1 izvršilac
Adresa: Alekse Šantića 3,  71420 Pale,
Organizaciona jedinica: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale
1.Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke..........................................1 izvršilac
2.Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke......................................1 izvršilac
Adresa: Alekse Šantića 3,  71420 Pale,
Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina
1.Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Metodika vaspitno-obrazovnog rada (Metodika nastave matematike).............................1 izvršilac
Adresa: Semberskih ratara bb, 76300 Bijeljina
Organizaciona jedinica: Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
1.Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Mašinstvo..............................1 izvršilac
2.Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Hidrotermika i termoenergetika..................................... 1 izvršilac
Adresa: Vuka Karadžića 30, 71126 Lukavica,  Istočno Sarajevo
Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Pale
1.Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Menadžment...............................1 izvršilac
2.Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Fiskalna ekonomija...............1 izvršilac
3.Za izbor nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Specifični jezici (Njemački jezik)................................1 izvršilac
Adresa: Alekse Šantića 3,  71420 Pale,
Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Brčko
1.Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Monetarna ekonomija.........................1 izvršilac
Adresa: Studentska br. 11, 76100 Brčko
Organizaciona jedinica: Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina
1.Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Informacione nauke (društveni aspekti).................................1 izvršilac
Adresa: Semberskih ratara bb, 76300 Bijeljina
Organizaciona jedinica: Saobraćajni fakultet Doboj
1.Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Statistika i vjerovatnoća....................................1 izvršilac
Adresa: Vojvode Mišića 52, 74000 Doboj,
Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški“ u Foči
1.Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Filozofija religije, teologija i religiozne studije -  predmeti: Sveto Pismo Starog Zavjeta 1 i 2, Starozavjetna istorija i egzegeza i Biblijska teologija.................................1 izvršilac
Adresa: Velečevo br. 156, 73300 Foča,
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju.
Uz prijavu na Konkurs kandidati prilažu:
- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u  zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja), 
- izvod iz matične knjige rođenih,
- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),
- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77.;78.; i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.
Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.
    Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
  
Napomena: Sa izabranim kandidatima zaključiće se ugovori o radu sa odgovarajućim radnim vremenom koje će se utvrditi srazmjerno potrebama nastavnog procesa fakulteta/akademija Univerziteta.
 
(JU Zavod za zapošljavanje RS)

Kontakt Info

  • Zadovoljstvo nam je odgovoriti na vaš upit kako bismo ostvarili saradnju. Za sada smo dostupni u BiH i Srbiji.
  • + 387 65 643 603 (Doboj, BiH)
  • + 381 69 625 167 (Novi Sad, Srbija)
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Top