Marketing maj 30, 2018 - 2170 Views

Oglas za posao-KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE - OŠ “OBUDOVAC” OBUDOVAC

KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE - OŠ “OBUDOVAC” OBUDOVAC

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Doboj
Otvoreno do: 7.6.2018.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA
Direktor škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

Opšti uslovi:

1.da je državljanin BiH;
2.da je punoljetan;
3.da je zdrastveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;

Posebni uslovi:
1.da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2.da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome.
3.da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Nastavnici i stručni saradnici koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme mogu ravnopravno konkurisati na raspisani konkurs za direktora škole.

Kandidati uz prijavu dostavljaju sljedeća dokumenta:

1.diplomu o završenoj stručnoj spremi;
2.izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci);
3.uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
4.potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci nakon sticanja stručne spreme;
5.ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),
6.uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (škola će tražiti službenim putem za izabranog kandidata po Instrukciji Ministarstva prosvjete i kulture broj: 07.020/610-17/10 od 26.01.2010.)
7.uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
8.prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;
9.preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i
10.kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

Direktor škole se imenuje na period od četiri godine.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Sva dokumenta koja kandidat prilaže uz prijavu na konkurs moraju biti original ili ovjerene kopije.

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora.

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Obudovac“, 76 235 Obudovac sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Dokumenta priložena na konkurs se ne vraćaju kandidatima, ali ista se mogu preuzeti u kancelariji sekretara škole.

Tagged under

Related items

Oglas za posao-KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE - OŠ “OBUDOVAC” OBUDOVAC
Posao iz snova. maj 30, 2018 - 2170 Views
Oglas za posao-KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE - OŠ “OBUDOVAC” OBUDOVAC
Princ Hari pronašao posao maj 30, 2018 - 2170 Views

Izdvajamo

Kontakt Info

  • Zadovoljstvo nam je odgovoriti na vaš upit kako bismo ostvarili saradnju. Za sada smo dostupni u BiH i Srbiji.
  • + 387 65 643 603 (Doboj, BiH)
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Top