Dijana dec 31, 2016 - 887 Views

HOROSKOP ZA 2017.: Ovan puca od uspjeha, Lavovi kraljevi Featured

OVAN (21.3 – 19.4)

Ova go­di­na će se za­vrši­ti bo­lje ne­go što ste oče­ki­va­li. A slje­de­će go­di­ne, pos­ti­ći će­te sve ono što već du­go priže­ljku­je­te na po­slo­vnom pla­nu. To­kom 2017. go­di­ne će vam se uka­za­ti broj­ne po­slo­vne po­nu­de, pa se može de­si­ti da će­te ra­di­ti na vi­še mjes­ta. To će vam omo­gu­ći­ti da se­bi i svo­joj po­ro­di­ci priu­šti­te stva­ri ko­je ste du­go želje­li.

Uko­li­ko ste sa­mi, po­čet­kom go­di­ne će­te upo­zna­ti oso­bu ko­ja će vam pri­vu­ći pažnju. Ako ste u bra­ku, tre­ba­će vam ma­lo vre­me­na da se odmo­ri­te od sve­ga i da sku­pi­te sna­gu za ono što vas oče­ku­je.

Va­še zdrav­stve­no sta­nje u na­re­dnom pe­ri­odu će bi­ti bo­lje ne­go ika­da. Po­če­će­te da se ba­vi­te fi­zi­čkom akti­vnoš­ću i ne­će vam bi­ti ja­sno šta ste do sa­da če­ka­li.

BIK (20.04. – 20.5)

Na­pre­do­va­će­te na po­slu pa će­te mu se u po­tpu­nos­ti po­sve­ti­ti. Što se fi­nan­si­ja ti­če, go­di­na će bi­ti pu­na pro­mje­na i ko­le­ba­nja. Ima­će­te ne­pre­dvi­đe­ne tro­ško­ve zbog ko­jih će­te mo­ra­ti da po­zaj­mi­te no­vac ili da uzme­te kre­dit.

Ri­je­ši­će­te mno­ge ne­do­umi­ce ko­je su ve­za­ne za vaš lju­ba­vni sta­tus. Uko­li­ko ste slo­bo­dni, može se de­si­ti da će­te upo­zna­ti oso­bu ko­ja vam se u po­čet­ku ne­će do­pas­ti. Vre­me­nom će­te shva­ti­ti da se ra­di o ne­ko­me ko je, u sva­kom smi­slu, do­bra pri­li­ka. Ako ste u bra­ku, ove go­di­ne će­te ko­na­čno ri­je­ši­ti ne­su­gla­si­ce ko­je su bi­le ra­zlog mno­gih ras­pra­va.

Po­čet­kom go­di­ne će­te ima­ti zdrav­stve­ne pro­ble­me ko­ji će vas na­tje­ra­ti da vo­di­te ra­ču­na o se­bi. Tru­di­će­te se da iz­bje­gne­te lju­de u či­jem se pri­sus­tvu lo­še osje­ća­te.

BLI­ZAN­CI (21.5. – 20.6.)

Uko­li­ko već nis­te, po­lo­vi­nom go­di­ne će­te na­ći po­sao u stru­ci i nas­ta­vi­će­te da se usa­vrša­va­te i da ra­di­te na se­bi. To­kom go­di­ne će­te ima­ti pris­to­jan pri­liv fi­nan­sij­skih sred­sta­va ko­ja će vam omo­gu­ći­ti da bu­de­te sa­mos­tal­ni.

Go­di­nu će­te za­po­če­ti raz­go­vo­ri­ma sa par­tne­rom o va­šoj ve­zi. Ima­će­te pri­li­ku da je­dno dru­go­me kažete sve što mi­sli­te, što će re­zul­ti­ra­ti zbližava­njem ili ras­tan­kom. Uko­li­ko ste uda­ti, do­ni­je­će­te odlu­ku da ne slu­ša­te tu­đe sa­vje­te i ko­men­ta­re, već da vje­ru­je­te svom par­tne­ru. Na taj na­čin će se vaš odnos zna­čaj­no po­pra­vi­ti.

Va­še zdrav­stve­no sta­nje bi­će za­do­vo­lja­va­ju­će, ali ne­će­te na­ći vre­me­na da bri­ne­te o is­hra­ni, pa se može de­si­ti da će­te ima­ti pro­ble­ma sa vi­škom ki­lo­gra­ma.

RAK (21.6. – 22.7.)

Po­čet­kom go­di­ne mo­ra­te bi­ti opre­zni kod ugo­va­ra­nja po­slo­va, jer se može do­go­di­ti da će par­tne­ri ili na­dre­đe­ni htje­ti da vas pre­va­re. Ne po­tpi­suj­te do­ku­men­te ko­je nis­te pro­či­ta­li i in­for­ma­ci­je uzi­maj­te sa re­zer­vom. Po­čet­kom go­di­ne će­te ima­ti mno­ge tro­ško­ve na ko­je nis­te ra­ču­na­li.

To­kom 2017. će­te spo­zna­ti pra­vo zna­če­nje lju­ba­vi. Shva­ti­će­te da za­služuje­te mno­go i ne­će­te pris­ta­ja­ti na ono što vam ne od­go­va­ra. Ako ste u du­goj ve­zi, mo­gu­će je da će­te sa par­tne­rom raz­go­va­ra­ti o pri­no­vi. Uko­li­ko ste u bra­ku, ri­je­ši­će­te ne­su­gla­si­ce ko­je ste ima­li.

Bi­lo bi do­bro da se ove go­di­ne vi­še po­sve­ti­te svom zdrav­lju ne­go ra­ni­je. Po­če­će­te da ra­di­te vježbe, jer će vas le­đa bo­lje­ti od sje­de­nja za kom­pju­te­rom.

LAV (23.7. – 22.8.)

2017. go­di­na će iz La­vo­va izvu­ći ono naj­bo­lje. Na­por­no će­te ra­di­ti i uči­ti, a re­zul­ta­te će­te vi­dje­ti već po­sli­je ne­ko­li­ko mje­se­ci. Po­ku­ša­će­te da os­tva­ri­te bo­lju ko­mu­ni­ka­ci­ju sa ko­le­ga­ma i na­dre­đe­ni­ma ko­ji će za vas, u na­re­dnom pe­ri­odu, ima­ti sa­mo ri­je­či hva­le. U ovoj go­di­ni vas oče­ku­je po­vo­ljan fi­nan­sij­ski pe­ri­od.

La­vo­vi ko­ji su u bra­ku će ima­ti broj­na is­ku­še­nja. Ne do­zvo­li­te da se va­še po­ro­di­ce umi­je­ša­ju, jer iz to­ga ni­šta do­bro ne­će pro­iza­ći. Ču­vaj­te to što ima­te, jer će­te, u su­pro­tnom, zažali­ti. Pred­sta­vni­ci ovo­ga zna­ka ko­ji su slo­bo­dni će po­čet­kom go­di­ne upo­zna­ti oso­bu ko­ja će im se lažno pred­sta­vi­ti.

Sre­di­nom go­di­ne će­te za­pas­ti u de­pre­si­ju. Bi­će vam ja­sno da ne­što ni­je u re­du, pa se ne­će­te us­tru­ča­va­ti da za­tražite stru­čnu po­moć.

DJE­VI­CA (23.8. – 22.9.)

Što se ka­ri­je­re ti­če, 2017. go­di­na vam ne­će do­ni­je­ti bi­tne pro­mje­ne. Vje­ro­va­tno će­te ra­di­ti po­sao ko­ji ne vo­li­te, ali u is­to vri­je­me će­te uči­ti o ono­me u če­mu se pro­na­la­zi­te. Ima­će­te vi­še nov­ca ne­go što ste mo­gli da za­mi­sli­te.

Na lju­ba­vnom pla­nu oče­kuj­te broj­ne uspo­ne i pa­do­ve. Bi­će­te uple­te­ni u za­mršen lju­ba­vni odnos i ne­će­te zna­ti šta da oče­ku­je­te od par­tne­ra. Ako ste slo­bo­dni, upo­zna­će­te za­ni­mlji­vu oso­bu, a imaj­te u vi­du da je na­re­dni pe­ri­od ide­alan za po­če­tak no­ve ve­ze.

Pret­ho­dne go­di­ne ste bi­li ne­mar­ni što se zdrav­lja ti­če, a po­slje­di­ce će­te vrlo brzo osje­ti­ti. Va­ša is­hra­na će bi­ti je­dno­li­čna, pa bi tre­ba­lo da una­pri­jed is­pla­ni­ra­te obro­ke i da ih no­si­te na fa­kul­tet ili po­sao.

VA­GA (23.9. – 23.10.)

Shva­ti­će­te da vas u fir­mi za ko­ju tre­nu­tno ra­di­te ne oče­ku­je blis­ta­va bu­du­ćnost, pa će­te da­ti ot­kaz. U prvih ne­ko­li­ko mje­se­ci će­te ima­ti ve­li­ki pri­liv nov­ca. Naj­bo­lje bi bi­lo da una­pri­jed is­pla­ni­ra­te budžet i da se to­ga pridržava­te ci­je­le go­di­ne.

Ima­će­te vi­še udva­ra­ča ne­go ika­da. Ne­će­te zna­ti za ko­ga da se odlu­či­te pa će­te se do­bro ra­spi­ta­ti o sva­ko­me ko vam se do­pa­dne. Va­ge ko­je su u du­goj ve­zi će ra­zmiš­lja­ti o bra­ku i po­ro­di­ci.

To­kom ove go­di­ne će­te stal­no bi­ti na di­je­ta­ma ko­je će ima­ti jo-jo efe­kat. Ima­će­te želju da pre­ko no­ći do­tje­ra­te li­ni­ju bez pre­ve­li­kog na­po­ra. Va­ša tje­le­sna težina će os­ci­li­ra­ti što se ne­će do­bro odra­zi­ti na vaš or­ga­ni­zam.

ŠKOR­PI­JA (24.10.-21.11)

Ko­na­čno će­te do­bi­ti pri­zna­nje za trud i rad u vi­du po­vi­ši­ce ili una­pre­đe­nja. Do­bro ra­spo­loženje iz pri­va­tnog živo­ta će­te pre­ni­je­ti i na po­slo­vni. Po­zaj­mi­će­te no­vac pod ve­oma ne­po­vo­ljnim uslo­vi­ma pa će vam tre­ba­ti mno­go vre­me­na da sta­ne­te na svo­je no­ge.

2017. go­di­na će, što se lju­ba­vi ti­če, bi­ti ve­oma uzbu­dlji­va i ne­pre­dvi­di­va. Do­ni­je­će vam no­va po­znan­stva i ro­man­se ko­je ne­će bi­ti du­gog vi­je­ka. Ako ste u du­goj ve­zi, kraj­nje je vri­je­me da par­tne­ru po­kažete šta za­is­ta osje­ća­te. Uko­li­ko ste u bra­ku, mo­gu­će je da će­te ima­ti taj­nu ve­zu sa oso­bom ko­ja vas pri­vla­či.

Zdrav­stve­no sta­nje i for­ma će bi­ti na za­vi­dnom ni­vou. Iz is­hra­ne će­te izba­ci­ti brzu hra­nu i gric­ka­li­ce ko­je ste kon­zu­mi­ra­li ka­sno uve­če gle­da­ju­ći fil­mo­ve.

STRI­JE­LAC (22.11.-21.12.)

Po­čet­kom 2017. je mo­gu­će da će­te se po­sva­đa­ti sa po­slo­vnim par­tne­ri­ma ili še­fom. Bi­će­te uzne­mi­re­ni zbog to­ga, ali na kra­ju će­te do­bro pro­ći.

Mo­gu­će je da će­te ima­ti ra­do­ve u ku­ći na ko­je će­te po­tro­ši­ti ve­li­ki dio ušte­đe­vi­ne.

To­kom 2017. go­di­ne vi­še će­te se po­sve­ti­ti par­tne­ru i češ­će će­te mu pri­re­đi­va­ti izne­na­đe­nja. Slo­bo­dni Stri­jel­če­vi će bi­ti u di­le­mi da li da za­po­čnu ve­zu sa oso­bom ko­ju su sko­ro upo­zna­li ili sa biv­šim par­tne­rom pre­ma ko­me ni­su ra­vno­du­šni.

Po­čet­kom go­di­ne će vas is­crpje­ti grip zbog ko­jeg će­te da­ni­ma ležati u kre­ve­tu. Ne­će­te tek ta­ko mo­ći da se vra­ti­te sva­ko­dne­vnim oba­ve­za­ma, već će­te mo­ra­ti da ja­ča­te imu­ni sis­tem ka­ko se po­no­vo ne bis­te na­šli u ovoj si­tu­aci­ji.

 JA­RAC (22.12. – 19.1.)

2017. će vam do­ni­je­ti pro­mje­ne na bo­lje ko­je ste du­go oče­ki­va­li. Vaš po­ložaj na po­slu će bi­ti stan­dar­dno do­bar, ali želje­će­te da na­uči­te ne­što no­vo što bi obo­ga­ti­lo va­še zna­nje. Što se fi­nan­si­ja ti­če, ove go­di­ne će vam ne­ko vra­ti­ti no­vac ko­ji ste mu po­zaj­mi­li.

Slo­bo­dni Jar­če­vi će pre­ko druš­tve­nih mreža upo­zna­ti za­ni­mlji­vu oso­bu, ali vre­me­nom će shva­ti­ti da ni­je ona­kva ka­kvom se pred­stav­lja. Jar­če­vi ko­ji su u bra­ku će ima­ti mno­go oba­ve­za pa ne­će čes­to vi­đa­ti par­tne­ra. Mo­ra­će­te da na­pra­vi­te kom­pro­mis i da ne­što žrtvu­je­te.

Mo­gu­će je da će­te utje­hu od pro­ble­ma tražiti u hra­ni zbog če­ga će­te na­ba­ci­ti par ki­lo­gra­ma. Ipak, na vri­je­me će­te se do­zva­ti pa­me­ti i po­če­će­te vi­še da se kre­će­te.

VO­DO­LI­JA (20.1. – 18.2.)

Po­čet­kom go­di­ne će­te ima­ti us­pje­ha na pro­fe­si­onal­nom pla­nu. Na­dre­đe­ni će bi­ti za­do­vo­ljni va­šim tru­dom i ra­dom, pa će­te se u dru­gom di­je­lu go­di­ne opus­ti­ti i ži­vje­ti od sta­re sla­ve. Pra­vil­no će­te ru­ko­va­ti nov­cem i una­pi­jed će­te pla­ni­ra­ti tro­ško­ve. Ne­će­te mo­ći baš sve da pre­dvi­di­te pa će­te odre­đe­ni iznos sa­ču­va­ti i za crne da­ne.

Slo­bo­dne Vo­do­li­je oče­ku­je li­jep pe­ri­od to­kom ko­jeg će čes­to sre­ta­ti oso­bu ko­ja im se do­pa­da. Vo­do­li­je ko­je su u bra­ku bi tre­ba­lo da pa­ze ko­me se po­vje­ra­va­ju da ne bi pos­ta­le te­ma tra­če­va.

Vi­še pažnje po­sve­ti­će­te svom zdrav­lju. Mo­gu­će je da će vas mu­či­ti aler­gi­ja, zbog ko­je će­te sva­šta is­pro­ba­ti i pi­ti ra­zne pre­pa­ra­te.

RI­BE (19.2. – 20.3.)

Bi­će­te us­pje­šni u sva­kom pro­je­ktu ko­ji za­po­čne­te. Za par mje­se­ci će vam se is­pla­ti­ti ra­ni­ja ula­ga­nja za ko­ja ste mi­sli­li da su pro­pa­la. Po­čet­kom go­di­ne će se va­ša fi­nan­sij­ska si­tu­aci­ja po­bolj­ša­ti, jer će­te do­bi­ti no­vac od na­sljed­stva ili ne­kre­tni­ne ko­ju će­te pro­da­ti.

Ako ste u ve­zi, sre­di­nom go­di­ne će­te par­tne­ru pos­ta­vi­ti ul­ti­ma­tum da bi­ra izme­đu vas i oso­be ko­ju ne po­dno­si­te. Ako ste slo­bo­dni, po­čet­kom go­di­ne će­te upo­zna­ti oso­bu sa ko­jom će­te u na­re­dnom pe­ri­odu za­po­če­ti ve­zu.

Va­še zdrav­stve­no sta­nje će se po­bolj­ša­ti i ima­će­te vi­še ener­gi­je ne­go obi­čno. Bi­će­te po­dložni vi­ru­si­ma, jer će­te čes­to ići grad­skim pre­vo­zom i bo­ra­vi­ti u pros­to­ri­ja­ma gdje je gužva.

mojdoboj.info

Related items

Izdvajamo

Popularni članci

Kontakt Info

  • Zadovoljstvo nam je odgovoriti na vaš upit kako bismo ostvarili saradnju. Za sada smo dostupni u BiH i Srbiji.
  • + 387 65 643 603 (Doboj, BiH)
  • + 381 69 625 167 (Novi Sad, Srbija)
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Top